İnsan Kaynakları

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu çerçevede, hizmetlerimizden faydalanan katılımcılarımız, katılımcılarımızın kiracıları, üyelerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, kurumumuzla ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Gerektiği hallerde olarak KVKK’ya uygun şekilde katılımcılarımıza, katılımcılarımızın kiracılarına, üyelerimize, ziyaretçilerimize (elektronik ortamdaki platformlarımızı – internet sitesi, mobil site, vb.- ve/veya OSB’nin fiziksel merkezi lokasyonlarını ve ortak kullanıma yönelik tesis ve şantiyelerini ziyaret eden/etmiş olan gerçek kişiler), iş bağlantılarımıza (tedarikçi, alt yüklenici, taşeron gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarına) ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

 • Kimlik Verileri: Üyelerimizden, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.
 • İletişim Verileri: Üyelerimizden, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve katılımcımız ve onların kiracısı olan tüzel kişiliklerin hissedar, yetkili, çalışanlarından ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • Finansal Veriler: OSB ’nin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre Üyelerimizden, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve katılımcımız ve onların kiracısı olan tüzel kişiliklerden topladığımız ücret bilgisi, harcama tutarı, ödeme bilgisi, banka hesap numarası gibi verilerdir.
 • Özlük Verileri: Alt yüklenici, taşeron ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumlar, Üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız ve katılımcımız ve onların kiracısı olan tüzel kişiliklerin yetkili ve çalışanlarından topladığımız ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan ve mesleki deneyimlerini de içerebilen her türlü kişisel veridir.
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Üyelerimizden, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve katılımcımız ve onların kiracısı olan tüzel kişiliklerin hissedar, yetkili, çalışanlarından ve diğer üçüncü kişilerden şantiye ve ortak kullanıma yönelik tesisler dahil fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.
 • Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve Üyelerimizden, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve katılımcımız ve onların kiracısı olan tüzel kişiliklerin yetkili ve çalışanlarından topladığımız fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Üyelerimizden, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve katılımcımız ve onların kiracısı olan tüzel kişiliklerin hissedar, yetkili ve çalışanlarından toplayabileceğimiz KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, ceza mahkumiyeti bilgisi gibi verilerdir.
 • Diğer Veriler: Üyelerimizden, katılımcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve katılımcımız ve onların kiracısı olan tüzel kişiliklerin hissedar, yetkili, çalışanlarından ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız risk yönetimi bilgileri, aile bireyleri ve yakınlarına ait veriler, Üye işlem verileri, pazarlama verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi,

 • OSB’ye ziyaretiniz esnasında faydalandığınız basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • İnternet ve mobil sitelerimiz, çeşitli sosyal medya mecralarında adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
 • Satış ve pazarlama, verilen hizmetler faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • OSB yönetim ve idari ofisleri, şantiyeler, ortak kullanıma yönelik tesisler (artma tesisi vb) ve OSB ’de yer alan kapalı devre kamera ve kartlı geçiş kontrol sistemleri vasıtasıyla,
 • Yürüttüğümüz iş faaliyetleri kapsamında şahsınızla veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,
 • Yaptığımız iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,
 • OSB’nin grup şirketleri, bağlı ortaklık ve iştirakleri, iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar, başkaca Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve bağlı olunan üst kurullar ve birlikler, resmi kurum ve kuruluşlar (belediye, tapu sicil müdürlüğü, bakanlıklar vb) gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • OSB olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • OSB olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizden Üyelerimizi, katılımcılarımızı faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması;
 • Pazarlama ve Katılımcı İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi;
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, ihtiyaçların belirlenmesi, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;
 • Katılımcılarımızın kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
 • İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, Katılımcı memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;
 • Daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi;
 • İş bağlantıları, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi; insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • OSB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ( OSB tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyonların planlanması, iş ortağı/Katılımcı/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);
 • OSB tarafından işletilen tesislerin fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması;
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
 • Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 • Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;
 • OSB faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, ziyaretçi/Katılımcı istatistikleri ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya
 • Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından özellikle Bakanlıklar ve bağlı kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıran kişilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • OSB bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • OSB tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuatta veya OSB ’nin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Talep ve soruların cevaplanması,
 • OSB insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • OSB insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

4. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için OSB tarafından kurulmuş ve kurulacak şirketlerimize, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan OSB ’ye hizmet sunan iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, alt yapı tesisleri ve bunların inşası, işletilmesi, her aşamada kontrolü vb amaçlar ile kurulmuş ortağı olduğumuz ya da olmadığımız şirket, dernek, birlik vb tüzel kişilere, tedarikçilerimize, tarafımızdan sunulan her türlü hizmetin başkaca OSB ler ya da mevzuata uygun kurulmuş şirket, birlik, dernek vb birliktelikler ile yerine getirilmesi halinde işbu şirket, dernek, birlik vb birlikteliklere, sigorta şirketlerine ve onların acenteliklerine, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, bunların yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

OSB bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

ii. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla ’ye iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

OSB olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

iii. Şikâyet

OSB ye yöneltmiş olduğunuz taleplerin OSB tarafından reddedilmesi, OSB tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

6. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi

Adres: Velimeşe OSB Mah. 3. Yanyol Cad. No:1/2 Ergene/TEKİRDAĞ

Mersis No:

Telefon: 0282 673 72 50

Faks: 0282 673 72 51

E-Posta adresi: info@velimeseosb.org.tr

OSB HAKKINDA

VELİMEŞE OSB PARSEL
TOPLAM OSB ALANI(YOLLAR HARİÇ)   8392041,67
TOPLAM HİZMET DESTEK ALANI 17 238274,7
TOPLAM TEKNİK ALTYAPI ALANI 5 147238,06
TOPLAM İDARİ VE SOSYAL ALAN 7 294123,12
TOPLAM PARSEL SAYISI 485  
SANAYİ PARSEL SAYISI 456 7628332,67
DOLU PARSEL SAYISI 186 3946374,57
DOLULUK ORANI 41%