Sayın Katılımcımız ,

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici 16. Madde eklenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. Madde ve buna dair yayımlanan 06 Haziran 2018 günlü Resmî Gazete de yayımlanan Tebliğ ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınabileceği , bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verileceği belirtilmiş ve gerekli duyurular yapılmıştı.

20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"hakkındaki Tebliğ ile değişen maddeler olmuştur. Sanayi yapılarını doğrudan etkileyen iki madde şöyledir:

6/6/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası şu şekilde ;

"(5) Yapı Kayıt Belgesi; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılarda yapının tamamı için yapı kullanma izni bulunan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde yapılmış ise yapının tamamı için düzenlenir."

6/6/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinin ikinci  fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi de şu şekilde

"c) Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki aykırılıklarda, yapı yaklaşık maliyet bedeli aykırılıktan dolayı meydana gelen alan üzerinden hesap edilir.

Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan kazanılmamış ise veya kazanılan alan 1000 m2 ve/veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 m2!den hesap edilir."

Maliki olduğunuz Sanayi tesisinin söz konusu mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek bölümlerinin bulunması halinde, tesisinizin hukukileşmesi bakımından, belirtilen tarihler (Son başvuru tarihi : 31.10.2018) dikkate alınarak tarafınızca başvurulmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.