İHALE İLANI

VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaat Yapım İşi, birim fiyat esası, kapalı zarf teklif, açık eksiltme ve pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 1. İdarenin    
  1. Adresi    : Velimeşe OSB Mh. 3. Yanyol Cd. No:1/2 ERGENE / TEKİRDAĞ
  2. Telefon ve faks numarası    : 0 282 673 81 50 (51-52-53-54-55) ; 0 282 673 72 51
  3. Elektronik posta adresi     : info@velimeseosb.org.tr
 2. İhale konusu yapım işinin    
  1. Niteliği, türü ve miktarı    : Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 150.000 m³/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir
  2. Yapılacağı yer    : Velimeşe Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ergene / TEKİRDAĞ
  3. İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  4. İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) yapım + 180 (yüzseksen) deneme işletmesi olmak üzere toplam 480 (dörtyüzseksen) takvim günüdür.
  5. Geçici teminat    : 3.000.000 TL (üçmilyonTürkLirası)
 3. İhalenin    
  1. Yapılacağı yer    : Velimeşe OSB Mh. 3. Yanyol Cd. No:1/2 ERGENE / TEKİRDAĞ
  2. Tarihi ve saati    : 1 EYLÜL 2020 saat: 11:00

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

      a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak, ihaleye başvuru mektubu.

      b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

      c) Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu ve Birim Fiyat Metraj ve Keşif Cetvelini içeren iç zarf.

      ç) Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

      d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi

      e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      f) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

      g) Şekli ve içeriği şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlayacağı, yer görme belgesi,

      ğ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

      h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin; 10.000.000 -TL 'den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, bu Şartname ekindeki form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. Kriter, birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Bu belge ilgili Bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, Banka Şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi.

İstekli tarafından, son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve istekli tarafından 30.000.000 -TL den az olmamak üzere, bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti sunulmak zorundadır.

4.3.2. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; İş Bitirme Belgesidir.

4.3.3. İş Deneyim Belgesi olarak İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.    

4.3.4 İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise benzer işe ait olmayan herhangi bir yapım işine ait asgari iş deneyim tutarının %40’ı tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kanalizasyon arıtma tesisleri, Atıksu arıtma tesisleri, Su Arıtma tesisleri, İçmesuyu arıtma tesisleri yapım işleridir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dokümanı 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında Velimeşe OSB Mh. 3. Yanyol Cd. No:1/2 ERGENE / TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.

7.2. ihale dokümanını satın almaları ve dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Velimeşe OSB Mh. 3. Yanyol Cd. No:1/2 ERGENE / TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, sunulan ihale dokümanları ve ekleri üzerinden hesaplayarak bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Pazarlık sonucu ihale üzerine bırakılan istekliyle, teklif ettiği ekonomik açıdan en uygun bedel üzerinden, birim fiyat esaslı sözleşme imzalanacaktır. Her bir iş kaleminin birim fiyatı; sözleşme bedelinin, birim fiyat cetvelindeki ilgili iş kalemin ait olduğu iş grubu yüzdesi ve kendi yüzdesi ile çarpılarak, iş kaleminin kendi metrajına bölümü sonucunda bulunacaktır.

10 - İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 10 (yüzde on) oranında süresiz kesin teminat alınır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - KDV uygulaması, 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

13 - İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.